Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, maar het is ook mogelijk om het pensioen op een moment naar keuze in te laten gaan. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Hoogovens is vooral afhankelijk van de hoogte van het loon dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), in de pensioenplanner op www.pfhoogovens.nl en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op. Het bruto loon waarover u pensioen opbouwt is gemaximeerd tot € 137.800 in 2024.

Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 12.455. Dat is € 234 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partnerpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen.

Het partnerpensioen is maximaal 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij overlijden na uitdiensttreding krijgt uw partner maximaal 70% van het opgebouwde pensioen. Bij pensionering heeft u meerdere keuzemogelijkheden met betrekking tot het partnerpensioen. Als u tijdens uw deelname overlijdt, ontvangt uw partner tot de AOW-leeftijd bovenop het levenslange partnerpensioen een tijdelijk partnerpensioen dat overeenkomt met het bedrag van 8/7 maal de Anw-uitkering van de overheid.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), in de pensioenplanner op www.pfhoogovens.nl en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over partnerpensioen en de brochure ‘Pensioen voor uw gezin’ vindt u op www.pfhoogovens.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen jonger dan 21 jaar wezenpensioen. Kinderen die voltijd studeren ontvangen wezenpensioen tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot 27 jaar.

Voor uw kinderen jonger dan 21 jaar is wezenpensioen verzekerd. Het wezenpensioen wordt aan uw kinderen uitbetaald als u overlijdt en zij jonger dan 21 jaar zijn. Het wezenpensioen is 20% van het levenslange partnerpensioen. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot zij de 21-jarige leeftijd bereiken. Ontvangt uw kind wezenpensioen bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd en volgt hij of zij een voltijdopleiding? Dan keren wij het wezenpensioen uit tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd.

Is uw kind op het moment van overlijden ouder dan 21 jaar en volgt uw kind een voltijdopleiding? Dan heeft uw kind ook recht op wezenpensioen.

Het kan voorkomen dat een kind de studie tijdelijk onderbreekt. Als het kind daarna weer studeert kan het wezenpensioen worden hervat tot het einde van de studie, maar uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), in de pensioenplanner op www.pfhoogovens.nl en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over wezenpensioen en de brochure ‘Pensioen voor uw gezin’ vindt u op www.pfhoogovens.nl.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt u naast de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid mogelijk in aanmerking voor een WGA-hiaatpensioen van Pensioenfonds Hoogovens. Meer informatie over het WGA-hiaatpensioen en de brochure ‘Uw pensioenpakket’ vindt u op www.pfhoogovens.nl.

Zolang u arbeidsongeschikt bent en in dienst blijft bij Tata Steel in IJmuiden wordt uw pensioenopbouw volledig voortgezet. Als uw dienstverband is beëindigd en u ontvangt een uitkering via de wet WIA dan is de mate van voortzetting van uw pensioenopbouw afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. De opbouw van uw pensioen gaat door tot de pensioeningangsdatum en zolang u recht heeft op een WIA-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op onze website en in het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.pfhoogogvens.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.pfhoogovens.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Geen pensioenopbouw over salaris boven €137.800

Over het deel van het brutojaarloon boven € 137.800 (grens 2024) bouwt u bij Pensioenfonds Hoogovens standaard geen pensioen op.

Als uw salaris in 2024 hoger dan € 137.800 is dan bouwt u over het salarisdeel boven € 137.800 geen pensioen op. Het is mogelijk om deel te nemen aan de vrijwillige nettopensioenregeling om ook over uw salarisdeel boven € 137.800 pensioen op te bouwen. Kijk voor meer informatie hierover bij het onderdeel 'Welke keuzes heeft u zelf'.

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Hoogovens. U bouwt dit pensioen vanaf de 21-jarige leeftijd op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de 50 jaar voor de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Hoogovens. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het ouderdomspensioen op uw 68ste als u tot dat moment bij Pensioenfonds Hoogovens blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd via vorige werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw brutoloon dat u per 1 januari van dat jaar verdient. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Pensioenfonds Hoogovens houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Het totale pensioen dat u opbouwt, is de optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft.

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over € 17.545 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ noemen we de franchise en is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon min franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u per 1 januari van dat jaar verdient. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Het brutojaarloon minus de franchise noemen we de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 12.455. Dat is € 234 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een opstelsom van al die jaren plus eventuele indexatie.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Pensioenfonds Hoogovens betaalt u 30% van de premie en uw werkgever 70%. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In 2024 is de premie die u betaalt 28,5% van uw pensioengrondslag. U betaalt 30% en uw werkgever betaalt 70%. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Pensioenfonds Hoogovens. Uw eigen bijdrage van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Dit bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Pensioenregeling vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker.

Waardeoverdracht

Verandert u van pensioenuitvoerder? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dit vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Hoogovens en wordt het vanaf uw 68ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds Hoogovens en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Aparte pensioenregeling voor als u meer dan €137.800 verdient

U bouwt pensioen op over het brutojaarloon tot € 137.800 (grens 2024). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling.

De nettopensioenregeling stelt u in staat pensioen op te bouwen en nabestaandenpensioen te verzekeren over uw pensioengevend jaarsalaris boven € 128.810 (grens 2024). De pensioenpremie voor de nettopensioenregeling komt niet in mindering op uw brutoloon. U betaalt de pensioenpremie uit uw netto-inkomen. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering die u opbouwt in deze regeling onbelast aan u wordt uitbetaald. In de vrijwillige nettopensioenregeling zijn de risico’s tot de pensioeningangsdatum voor uw rekening. Maar het pensioenfonds belegt uw premies op dezelfde manier als in de collectieve regeling waardoor u een acceptabel risico loopt. Meer informatie over de nettopensioenregeling vindt u op www.pfhoogovens.nl.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij uw pensionering.

Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds Hoogovens als u komt te overlijden.

Let op: dit is eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen en de brochure ‘Uw pensioen in zicht’ vindt u op www.pfhoogovens.nl. Zie de pensioenplanner op www.pfhoogovens.nl voor de bedragen van het pensioen na het ruilen.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij uw pensionering.

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen. Als u geen partner heeft, wordt het partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op www.pfhoogovens.nl. U kunt hiervoor ook terecht in de brochure ‘Uw pensioen in zicht’.

Eerder stoppen of langer doorwerken

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever en Pensioenfonds Hoogovens.

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68ste kunt u ervoor kiezen om langer door te werken. Hiervoor heeft u toestemming van uw werkgever nodig. Uw pensioenuitkering wordt dan hoger. Dit komt doordat uw pensioen over een kortere periode uitbetaald wordt. De opbouw van uw pensioen stopt uiterlijk op uw 68ste.

U kunt er voor kiezen om uw pensioen vervroegd in te laten gaan vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen per maand is lager, omdat het over een langere periode wordt uitbetaald. U moet er rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Beginnen met een hoger pensioen

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan bij uw pensionering.

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Kijk in de pensioenplanner op www.pfhoogovens.nl  voor bedragen die bij deze keuze horen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het kan zijn dat wij uw opgebouwd pensioen niet met de stijging van de cao-lonen mee kunnen laten groeien. Pensioenfonds Hoogovens heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Pensioenfonds Hoogovens heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Kijk voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen op www.pfhoogovens.nl/over-ons/financiele-situatie.

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Tussen de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Pensioenfonds Hoogovens probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Bijvoorbeeld door een snellere stijging van de levensverwachting dan waarmee is gerekend. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Hoogovens moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Hoogovens ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Hoogovens ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Pensioenfonds Hoogovens rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds Hoogovens moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

Sinds 2015 moeten pensioenuitvoerders voor beslissingen over bijvoorbeeld de hoogte van de premie en het toekennen van pensioenverhogingen gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Hiernaast is de beleidsdekkingsgraad de graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds de pensioenen moet verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan waardeoverdracht. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Kijk op www.pfhoogovens.nl/over-ons/financiele-situatie voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Premietekort

Het kan zijn dat wij de voorgenomen pensioenopbouw van 1,875% in een jaar niet volledig kunnen waarmaken. De vastgestelde premie is dan niet voldoende, waardoor wij de voorgenomen pensioenopbouw in een jaar moeten verlagen.

Het kan gebeuren dat de betaalde premie in een bepaald jaar niet genoeg is om de pensioenopbouw van 1,875% in dat jaar waar te maken. Pensioenfonds Hoogovens moet in dat geval de opbouw in dat jaar verlagen.

Welvaartsvast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de CAO-lonen bij Tata Steel in IJmuiden (tot en met 2022 was dit met de stijging van de prijzen). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Cao-lonen Prijzen
2023 18,34%* 8,34% n.v.t.
2022 14,33%* n.v.t. 14,33%
2021 3,42%* n.v.t. 3,42%

* De pensioenverhogingen over 2021 en 2022 van in totaal 18,24% ((1+3,42%)*(1+14,33%)-1) zijn als volgt toegekend. Per 1 januari 2022 is 3,68% toegekend, per 1 juli 2022 is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 1,38% toegekend, per 1 augustus 2022 is 4,42% toegekend en per 1 januari 2023 is 7,73% toegekend.

Geld wordt in principe elk jaar minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Hoogovens uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de CAO-lonen bij Tata Steel in IJmuiden. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Hoogovens niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Hoogovens de pensioenen
als volgt verhoogd: 

  Verhoging Stijging van de lonen Stijging van de prijzen
2023   8,34% 8,34%     n.v.t.
2022 14,33%*   n.v.t. 14,33%
2021   3,42%*   n.v.t.   3,42%
2020   0,00% 2,50%     1,3%
2019   0,00% 4,00%     2,6%
2018   1,70% 2,00%     n.v.t.
2017   1,18% 2,00%     n.v.t.
2016   0,00% 2,35%     n.v.t.
2015   1,21% 1,90%     n.v.t.
2014   2,56% 3,00%     n.v.t.
2013   0,00% 1,25%     n.v.t.
Over 2021 en 2022 werden de opgebouwde pensioenen verhoogd aan de hand van de prijsstijging. De bron voor de cijfers over prijsstijging is CBS. 

*   De pensioenverhogingen over 2021 en 2022 van in totaal 18,24% ((1+3,42%)*(1+14,33%)-1) zijn als volgt toegekend. Per 1 januari 2022 is 3,68% toegekend, per 1 juli 2022 is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 1,38% toegekend, per 1 augustus 2022 is 4,42% toegekend en per 1 januari 2023 is 7,73% toegekend.

Als er een tekort is

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de de cao-lonen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Hoogovens ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Pensioenfonds Hoogovens besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Pensioenfonds Hoogovens heeft de pensioenen nog nooit hoeven te verlagen.

Meer informatie over hoe Pensioenfonds Hoogovens er financieel voor staat, vindt u op www.pfhoogovens.nl.

De kosten

Pensioenfonds Hoogovens maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Pensioenfonds Hoogovens maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Op de website en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van pensioenuitvoerder verandert.

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dit vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Hoogovens en wordt het vanaf uw 68ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie aan Pensioenfonds Hoogovens en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Zolang u arbeidsongeschikt bent en in dienst blijft bij Tata Steel in IJmuiden wordt uw pensioenopbouw volledig voortgezet. Als uw dienstverband is beëindigd en u ontvangt een uitkering via de wet WIA dan is de mate van voortzetting van uw pensioenopbouw afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. De duur van de voortzetting is beperkt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is belangrijk dat u de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt buiten het pensioenfonds om.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner aanmelden en een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar Pensioenfonds Hoogovens. Meer informatie hierover leest u op www.pfhoogovens.nl.

Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap beëindigd of niet meer samenwoont

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap of samenwonen beëindigt.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden die niet meer aan de voorwaarden voldoen hebben recht op het partnerpensioen.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan de Sociale Verzekeringsbank of kijk op www.svb.nl.​

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Hoogovens daarover informeren.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt, stopt meestal de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. Vraag bij uw werkgever na of uw pensioenopbouw stopt en of er mogelijkheden zijn om uw pensioenopbouw voort te zetten.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actiemomenten en/of keuzemogelijkheden. Mail naar pensioenservices@pfhoogovens.nl of bel 0251 - 491602.

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met Pensioenfonds Hoogovens. Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma – vrij van 08.30 tot 16.00 uur, tel: 0251 – 491602. Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website ww.pfhoogovens.nl.